Общи условия

МОЛСЪН КООРС ПИВОВАРНА КОМПАНИЯ


„КАМЕНИЦА“ АД

 

Правила и условия за ползване

 

 

Последна редакция и влизане в сила: 22 Май 2018 г

 

ВАЖНО: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И СВЪРЗАНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПОСОЧЕНА В WWW.MOLSONCOORS.COM/EN/PRIVACY ("ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ"), ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

Този сайт („Сайтът“, както е дефиниран по-долу) е собственост и се управлява от „КАМЕНИЦА“ АД, ЕИК: 825347340, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „Арх. Камен Петков“ No 1A, офис-сграда, ет. 5, („Каменица“), част от групата Молсън Коорс Пивоварна Компания ("Molson Coors", "нас" или "ние"). Настоящите Условия за ползване ("Условията") установяват правните условия и правила, които ръководят сайтовете и онлайн рекламите на Каменица. "Сайтовете" включва уеб-сайтове на Каменица, страници в социални медии, които контролираме, промоционални сайтове, уиджети и мобилни сайтове и приложения, нашите бонус програми, блогове, интерактивни приложения, имейл и текстови съобщения, които ви изпращаме, и други цифрови/ онлайн обекти, върху които са публикувани или споменавани тези условия (освен ако не е предоставена различна политика за конкретен сайт, приложение или услуга, в който случай въпросната политика ще бъде ръководна).

Използвайки този Сайт, Вие разбирате и се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия и признавате, че може да се отказвате от определени права. По-нататъшното използване на Сайта е предмет на вашето постоянно спазване на настоящите Условия. Ако не сте съгласни да се обвързвате с тези Условия, не използвайте този Сайт.

 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ; МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ

A. Настоящите Условия включват Политиката за защита на личните данни на Molson Coors, която описва нашите практики, свързани със събирането, използването и разкриването на вашата информация.
B. Имате избор как да общуваме с вас. Каменица може да използва информацията ви, за да се свърже с вас по имейл, текстово съобщение и други методи за комуникация. Вие носите отговорност за всички разходи, свързани с тези комуникационни методи (напр. разходи за данни и текстови съобщения). Моля, прочетете Декларацията за поверителност или маркетинговата комуникация за допълнителна информация относно управлението на комуникациите.

2. САЙТЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН САМО ЗА ЛИЦА НА ЗАКОННА ВЪЗРАСТ ЗА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ

A. Вие заявявате и се съгласявате, че сте на разрешена от закона възраст за употреба на алкохол в юрисдикцията, от която осъществявате достъп до Сайта. Ако сте под законната възраст, нямате право на достъп или да използвате този сайт, включително достъп до рекламна или маркетингова информация на Сайта.
B. Ако сте на законна възраст за употреба на алкохол, Вие приемате и се съгласявате, че няма да препращате Сайта или да споделяте Съдържание от него (както е определено в Раздел 6А по-долу) на непълнолетни или малолетни лица.
C. Трябва да сте на законна възраст за употреба на алкохол, за да купувате или консумирате алкохолни напитки на Каменица, или да участвате в нашите промоции/ оферти на този Сайт или по друг начин.

3. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ДОСТЪПНОСТ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

A. Сайтовете на Каменица се ръководят съгласно приложимите закони в съответната юрисдикция, в която оперираме.

4. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА; ПРАВО НА АКТУАЛИЗАЦИЯ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА

A. Вие потвърждавате и приемате, че Каменица си запазва правото да преразгледа настоящата правна информация по всяко време по каквато и да е причина, като си запазва правото да прави промени по всяко време (или да ограничи или прекрати достъпа) без предупреждение или задължение спрямо информация и съдържание, съдържащи се в този сайт.
B. Вие потвърждавате и се съгласявате, че посещавайки или използвайки този Сайт, вие ще бъдете обвързани с направените корекции на Сайта и, че Каменица ви насърчава да посещавате периодично Сайта и тази страница, за да се запознаете с настоящите Условия.

5. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

A. Каменица Ви предоставя неексклузивно, непрехвърляемо, отменяемо, ограничено право и разрешение за достъп, използване и лично разглеждане на Сайта и Съдържанието, само за ваша лична употреба, при пълно спазване на настоящите Условия.
B. Не трябва да нарушавате (или да допускате употребата на вашето потребителско име и профил от трети лица, които да нарушават), или да се опитвате да се нарушавате работата или използването на Сайта от други членове по какъвто и да е начин, чрез каквито и да е средства или устройства, включително, но без да се ограничава до разпространение на спам, хакерство, качване на компютърни вируси или времеви бомби или други средства, изрично забранени от която и да е разпоредба на настоящите Условия или от закона.
C. Съгласявате се да не използвате Сайта за измами;
D. Нямате право систематично да изтегляте и/ или съхранявате съдържание, или да се занимавате с каквито и да е действия по добиване на данни.
E. Нямате право да използвате Сайта, за да рекламирате или предлагате за продажба и да купувате стоки или услуги без нашето изричното предварително писмено съгласие;
F. Съгласявате се да докладвате всяко нарушение на настоящите Условия от други лица, за които знаете. Предупредени сте, че Molson Coors ще упражнява правата си в най-пълната степен на закона.

6. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

A. Всички права върху Сайта и неговото настоящо и бъдещо съдържание, включително, но не само текст, видео, снимки, графики, дизайн, информация, приложения, софтуер, статии, директории, указания, както и търговските марки, марките за услуги, търговските наименования, търговските облекла, авторските права, лога, имена на домейни, кодове, патенти и/ или всяка друга форма на интелектуална собственост (общо "Съдържанието"), са и остават изключителна собственост на Каменица или третата страна, от която Съдържанието е лицензирано.
B. В определени случаи Каменица лицензира и разпространява определена марка и всички свързани търговски марки от трета страна. В тези случаи всички права върху интелектуалната собственост на третата страна остават изключителна собственост на третата страна и всички права се упражняват в нейна полза. В някои случаи сайтовете и онлайн услугите могат да съдържат различни имена на трети страни, търговски марки и марки за услуги, които са собственост на съответните им собственици.
C. Всички сайтове и свързаното с тях съдържание са защитени от неразрешено използване, копиране и разпространение чрез закони за защита на авторски права, търговски марки и други интелектуална и не-интелектуална собственост и международни договори.
D. Освен ако не е предварително изрично разрешено от Каменица в писмена форма, не трябва да улавяте, възпроизвеждате, изпълнявате, прехвърляте, продавате, лицензирате, променяте, създавате производни на Съдържанието произведения, преиздавате, пресъздавате, качвате, изпращате, публично да показвате, рамкирате, свързвате, разпространявате или използвате изцяло или частично някое от Съдържанието за каквато и да е цел.
E. Всяка употреба на Съдържанието, различна от разрешеното от настоящите Условия, нарушава настоящите Условия и може да наруши правата ни или правата на третата страна, която притежава съответното съдържание. Нищо, което се съдържа в настоящите Условия или в Сайта, не трябва да се тълкува като предоставящо, по подразбиране, презумпция или по друг начин, разрешение или право да се използва каквато и да е част от Съдържанието, по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Каменица или на трета страна, собственик на съдържанието или интелектуалната собственост, показвани на Сайта. Всяко неразрешено използване на Съдържанието на този Сайт може да ви подведе под гражданска или наказателна отговорност.

7. СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ

A. Някои сайтове могат да ви позволят да изпращате идеи, концепции, коментари, графики, снимки, въпроси, оплаквания, материали или друга информация (всяко наречено "Материал"), публикувана или изпратена на Каменица. Разбирате, че като ни предоставите материали, вие предоставяте на нас или на третата страна, от която е лицензирано Съдържанието, безсрочен, неотменяем, световен, безвъзмезден, неизключителен, прехвърляем лиценз за използване, възпроизвеждане, разпространение, под-лицензиране, промяна, превод, изготвяне на производни произведения, публично представяне, излъчване, публикуване и изпълнение на тези Материали, включително, но не само за търговска употреба, без съгласие/ одобрение, известие и приписване или компенсация за вас.
B. Не можете да публикувате или да представяте на този Сайт никакви Материали, които съдържат изображение или приличат на лица, които са или изглеждат на възраст под законната за консумация на алкохол, или от които не е получено разрешение.
C. Не можете да публикувате или да представяте на този Сайт незаконни, порнографски, нецензурни, вулгарни, оскърбителни, клеветнически, заплашителни или по друг начин неприемливи материали.
D. Съгласявате се, че подадените от вас Материалите не трябва да съдържат, насърчават или оправдават:

1) Престъпна дейност или основание за гражданска отговорност;
2) Каквато и да е форма на насилие, омраза или тормоз;
3) Каквато и да е форма на дискриминация на всякакво основание, предмет на законите по правата на човека, като религия, раса, цвят на кожата, сексуална ориентация, увреждане и др.

E. Съгласявате се, че Материалите не противоречат на приложимото законодателство, регламенти, политика, насоки или индустриални стандарти, определени от Каменица;
F. Съгласявате се, че подадените от вас Материали не трябва да изобразяват, насърчават или поощряват:

1) Безотговорна консумация на алкохол;
2) Консумация на алкохол от лица под законната за това възраст;
3) Извършване на висококвалифицирана или опасна дейност докато се консумира алкохол.

G. Материалите или комуникацията, изпратена от вас до този Сайт, няма да се третират като конфиденциални.

8. ИЗВЕСТИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Каменица уважава правата на интелектуална собственост на другите и молим нашите потребители да правят същото. Каменица може, при подходящи обстоятелства и по свое усмотрение, да деактивира и/ или да прекрати профили на потребители, които може да са в нарушение на правата на интелектуална собственост на други лица.

9. НЕПОИСКАНИ ИДЕИ

A. Каменица не приема непоискани идеи или концепции. Не можем да разглеждаме идеи или концепции, които възникват извън бизнеса на Каменица. Вие и вашите наследници и правоприемници изрично се отказвате от всякакви претенции, сега или в бъдеще, във връзка с всеки продукт, дизайн или концепция, подобни на предоставените от вас материали, включително и ако ни изпратите каквито и да е непоискани идеи или концепции.

10. РЕГИСТРАЦИЯ

A. Някои части или функции на Сайта може да изискват регистрация, или може да поискат от вас да предоставите информация за да участвате в определени функции или да получите достъп до определено съдържание на Сайта ("Профилна информация"). Примери за профилна информация включват, но не се ограничават до потребителско име, адрес и информация за връзка и снимка на потребителския профил. Решението да се предостави тази информация за профила е чисто доброволно и незадължително; обаче, ако изберете да не предоставяте такава информация, може да нямате достъп до определено Съдържание или да участвате в определени части или функции на Сайта.
B. Съгласявате се, че няма да предоставяте невярна информация на Сайта или да създавате профил за никой друг освен себе си без разрешение.
C. Не трябва да създавате повече от един личен профил. Каменица си запазва правото да премахне или да възстанови всякаква профилна информация от нашите сайтове, по наше собствено усмотрение и освен това си запазва правото, със или без предупреждение, да прекрати паролата и членството ви в този сайт, или до всички сайтове на Каменица по каквато и да е причина или без никаква причина. Ако деактивираме профила ви, вие сте съгласни, че няма да създадете друг, без нашето разрешение.
D. Ако се регистрирате в Сайта, вие сте отговорни за запазването на поверителността на вашата парола, ако има такава, и за ограничаването на достъпа до вашия профил, така че другите да нямат достъп до защитената с парола част от Сайта. Вие поемате отговорност за всички дейности, които възникват от вашия профил, имейл или парола, ако има такива, и се съгласявате, че няма да продавате, прехвърляте или отстъпвате профила си.
E. Разбирате и се съгласявате, че Каменица няма да носи никаква отговорност пред вас или някое друго лице за прекратяване на достъпа ви до сайтовете, или за премахване на профилна информация, свързана с вашия профил. Каменица ще определи дали спазвате настоящите Условия, по свое собствено усмотрение и решението ни ще бъде окончателно и задължително и не подлежи на оспорване и обжалване. Всяко нарушение на тези Условия може да доведе до ограничения на достъпа ви до целия или част от сайта и може да бъде отнесено до правоприлагащите органи. Никакви промени или отказ от която и да е част от настоящите Условия няма да имат сила или ефект, освен ако не са официално публикувани или направени в писмена форма и подписани от надлежно упълномощен представител на Каменица.

11. ЛИНКОВЕ; САЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

A. Трябва да получите разрешение от Каменица, за да се свържете към този сайт. Каменица ще разрешава линкове към сайтове само когато по-голямата част от действителната аудитория на сайта на трета страна е на законна възраст за употреба на алкохол в съответната юрисдикция.
B. Сайтът може да съдържа линкове към уебсайтове или ресурси на трети страни, които могат бъдат очевидни, или не ("Сайтове на трети страни"), както и софтуер, текст, графики, статии, снимки, дизайн, звук, видео, музика, информация, софтуерни приложения, плъгини и друго съдържание, произхождащо от трети страни (общо "Съдържание на трети страни"). Каменица не е собственик, не контролира, не проверява и не носи отговорност за Съдържанието или изпълнението на Съдържанието на трета страна, което е упоменато на наш сайт или за което има публикувани линкове.
C. Въпреки че този сайт може да бъде свързан с други сайтове, Каменица не потвърждава, одобрява, сертифицира или спонсорира свързания сайт, освен ако това не е конкретно посочено на този сайт.
D. В някои случаи може да използваме услуга на трети страни за обработка на покупки и записи, направени чрез Сайтовете, включително, но не само, за сайтове за резервации, сайтове за електронна търговия/ онлайн магазини и промоционални уеб сайтове. В тези случаи транзакцията Ви ще бъде предмет на правилата на третата страна. Ние нямаме контрол и не сме отговорни за действията или сайтовете на трети страни.
E. Ако решите да излезете от Сайта и да получите достъп до сайтовете на трети страни или да използвате или инсталирате съдържание на трета страна, вие правите това на свой собствен риск и трябва да сте наясно, че нашите условия и правила престават да бъдат в сила.
F. ПРИЕМАТЕ, ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТОВЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ДАННИ, РЕКЛАМА, ПРОДУКТИ ИЛИ ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЕНО ИЛИ ДОСТЪПНО ЧРЕЗ ТАКИВА САЙТОВЕ И РЕСУРСИ, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ПОДЛЕЖИ НА ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА ЗА УПОТРЕБА, ВАЛИДНИ ЗА ВЪПРОСНИТЕ САЙТОВЕ И РЕСУРСИ. НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТРЕТИ СТРАНИ.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

A. Въпреки че Каменица полага всички разумни усилия, за да гарантира, че съдържанието на сайта е актуализирано и правилно, Каменица не гарантира неговата точност.
B. Сайтът може да бъде недостъпен от време на време, поради поддръжка или неизправност на компютърното оборудване или поради различни други причини.
C. Компанията не поема отговорност за закъснения, прекъсвания, грешки, дефекти, пропуски или заличавания, свързани с повреда в комуникационната линия, работа или предаване, промяна или кражба, унищожаване или неоторизиран достъп до комуникациите на потребителите.
D. Каменица не носи отговорност за каквито и да е технически или нетехнически неизправности или други проблеми на хостинг услуги, компютърни системи, сървъри или доставчици, телефонни мрежи или телефонни услуги, оборудване за компютри или мобилни телефони, софтуер, плеъри поради технически проблеми или задръствания в интернет трафика, или във връзка със Сайта, включително увреждане или повреда на компютър, мобилен телефон или друг хардуер или софтуер на потребителя или на друго лице, свързани с или в резултат от използването или изтеглянето на Съдържание във връзка с Мрежата и/ или във връзка със Сайта.

ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ НА САЙТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ КАКТО СА, БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КАМЕНИЦА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ САЙТ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ВРЕДИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС.

13. РЕГУЛИРАЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Използвайки настоящия Сайт по какъвто и да е начин, вие безусловно се съгласявате и приемате, че: (1) всякакви претенции, спорове или противоречия (по договор, деликт или по друг начин), които може да имате срещу длъжностните лица, директорите и служителите на Компанията и нейната компания майка, дъщерни дружества, филиали от групата на Молсън Коорс Пивоварна Компания (всички такива физически и юридически лица, наричани общо "Фирмени лица"), произтичащи от или свързани по някакъв начин с уебсайта, или с определянето на обхвата или приложимостта на настоящото споразумение да решава спорове, ще бъдат решени съгласно приложимото българско и европейско законодателство.

14. РАЗНИ

A. Настоящите Условия представляват всички Условия на страните по отношение на предмета на настоящото споразумение и отменят всички предишни или настоящи писмени или устни Условия между страните по отношение на предмета на настоящия договор.
B. Настоящите условия не могат да бъдат изменяни, нито да се отказват задължение, без писменото разрешение на Каменица. Всяко неизпълнение на някоя от клаузите на настоящите Условия не представлява отказ от тях или от всяка друга тяхна разпоредба.
C. Ако някоя от клаузите на настоящите Условия се окаже незаконна, невалидна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба се счита за делима от настоящите Условия и няма да засегне валидността и приложимостта на останалите разпоредби.