ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯ

“Завърши футболния сезон с награди“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

 

 

Настоящата промоция „Завърши футболния сезон с награди“ /по-нататък Промоцията/ е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

 

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

 

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

 

 

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайт www.kamenitza.bg за целия период на Промоцията

 

 

2.3. На телефонен номер 0888 423 069, наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, включително на официални празнични или почивни дни.

 

 

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.kamenitza.bg.

 

 

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

 

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯTA

 

 

3.1. Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България и само в участващите обекти.

 

 

3.2. Участват единствено обекти:

 

 

3.2.1. от веригата на T-Market, обозначени с рекламен материал;

 

 

3.2.2. обекти от вида „традиционна търговия“, обозначени с рекламен материал.

 

 

3.3. Обекти, които не са обозначени с рекламен материал – НЕ УЧАСТВАТ в Промоцията.

 

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

 

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

 

 

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция Публисис АД, както и членовете на семействата им.

 

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

 

 

5.1. Продължителността на Промоцията се определя съгласно вида участващ обект и като са взети предвид възможностите за провеждането на Промоцията в различните видове обекти. Продължителността на Промоцията за съответните обекти е, както следва:

 

 

- за обектите по т.3.2.1. по-горе (от веригата на T-Market, обозначени с рекламен материал) – от 01.11.2021 до 30.11.2021 г. или до изчерпване на наградите в тези обекти.

 

 

- за обектите по т.3.2.2. по-горе (от вида „традиционна търговия“, обозначени с рекламен материал) – от 01.11.2021 г. до 15.12.2021 г. или до изчерпване на наградите в тези обекти.

 

 

Продължителността на Промоцията е обявена на рекламните материали, в съответните обекти.

 

 

5.2. Срокът, в който участник в Промоцията може да потърси спечелените си награди е съгласно срока по т. 8.6 по-долу.

 

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

 

 

6.1. За участие в Промоцията е необходима покупка на стоки от участващите обекти по чл.3 по-горе с марка Каменица светло, а именно:

 

 

- За обектите по т.3.2.1. (от веригата на T-Market, обозначени с рекламен материал) – Разфасовка бира с марка Каменица светло: стъклена бутилка 0.5 л, кен 0.5 л., PET 1 л и 2 л.

 

 

- За обектите по т.3.2.2. (обекти от вида „традиционна търговия“, обозначени с рекламен материал) - разфасовки бира с марка Каменица светло: стъклена бутилка 0.5 л, кен 0.5 л, PET 1 л и 2 л.

 

 

6.2. Участващите продукти са съобразени с оглед вида на асортимента, поддържан в различните видове обекти.

 

 

6.3. Организаторът не носи отговорност при липса в даден участващ обект на определена разфасовка от продуктите с марка Каменица светло.

 

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 

7.1. Наградите, които могат да се получат в участващите обекти, са съобразени с политиката и възможностите на участващите обекти и са както следва:

 

 

7.1.1. За обектите по т.3.2.2. (от веригата на T-Market, обозначени с рекламен материал):

 

 

- Каменица халба 500 мл;

 

 

- Каменица отварачка.

 

 

7.1.2. За обектите по т.3.2.3. (обекти от вида търговия“, обозначени с рекламен материал):.

 

 

- Каменица халба 500 мл;

 

 

- Каменица отварачка;

 

 

- оригинален футболен суитшърт на националния отбор по футбол.

 

 

7.2. Вида на наградите, които могат да се спечелят в конкретен участващ обект, са посочени върху рекламните материали в този обект.

 

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ.

 

 

8.1 За да участвате в Промоцията е необходимо:

 

 

8.1.1. За обектите от т.3.2.2. (от веригата на T-Market, обозначени с рекламен материал):

 

 

При закупуване едновременно на които и да е два участващи в промоцията продукта с марка Каменица, посочени в т.7.1.2 по-горе, в произволна комбинация, участникът получава скречкарта в участващия обект. След изтриване на скречполето при визуализация на символ на някоя от наградите по т.7.1.2. по-горе – скречкартата е печеливша. При липса на такъв символ – скречкартата не е печеливша.

 

 

8.1.2. За обектите от т.3.2.3. (обекти от вида „традиционна търговия“, обозначени с рекламен материал):

 

 

При закупуване едновременно на които и да е два участващи в промоцията продукта с марка Каменица, посочени в т.7.1.3 по-горе, в произволна комбинация, участникът получава скречкарта в участващия обект. След изтриване на скречполето при визуализация на символ на някоя от наградите по т.7.1.3. по-горе – скречкартата е печеливша. При липса на такъв символ – скречкартата не е печеливша.

 

 

8.2. Награди от вида Каменица халба 500 мл. и/или Каменица отварачки, които не са били потърсени в срока на Промоцията в съответния участващ обект – не се предоставят.

 

 

8.3. Награди от вида суитшърт на националния футболен отбор, които не са потърсени в срок до 15 януари 2022 г. – не се предоставят.

 

 

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

 

9.1. Наградите Каменица халба 500 мл. и Каменица отварачка се предоставят на спечелилия направо в участващия обект при предоставяне на печелившата скречкарта.

 

 

9.2. За получаването на награда суитшърт на националния отбор по футбол участникът трябва в упоменатия в т.8.3 срок, да се обади на телефона на Промоцията 0888 423 069, за да заяви желания размер, както и да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон), като за целта на точното счетоводно и данъчно отчитане на наградите със стойност над 100 лева е необходимо спечелилият участник да предостави и ЕГН. В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес.

 

 

За да може да получи наградата си, участникът трябва да предостави на куриера/представител на организатора печелившата скречкарта, с която е спечелил.

 

 

9.3. В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес съгласно реда и сроковете, уговорени по-горе, участникът губи правата си върху наградата.

 

 

9.4. Награди се предоставят само на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печеливши скречкарти с печеливши символи. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в чл.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

 

 

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СКРЕЧКАРТИТЕ

 

 

10.1. Скречкарти, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

 

 

10.2. Решението дали скречкарти са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

 

ЧАСТ 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СКРЕЧКАРТИ

 

 

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

 

 

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

 

 

12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на скречкарти.

 

 

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши скречкарти, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

 

 

12.3. Всички заявени печеливши скречкарти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице (съответния участващ обект).

 

 

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

 

 

12.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

 

 

12.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

 

12.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

 

 

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

 

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

 

 

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително подпрявяне на скречкарти, фалшифицирането им и други, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

 

 

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

 

 

15.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

 

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

 

 

16.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ ПРОМОЦИЯТА.

 

 

16.2. ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В ПРОМОЦИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО ТОЙ СИ СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМОЦИЯТА, А ИМЕННО: КУРИЕРСКИТЕ ФИРМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ И ДРУГИ. ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

 

16.3 С УЧАСТИЕТО СИ В ПРОМОЦИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В ПРОМОЦИЯТА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО).

 

 

16.4 УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ПРОМОЦИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ.

 

 

16.5 ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА:

 

 

 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВКАТА НА НАГРАДИТЕ СУИТШЪРТ, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИЛНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ТЕЗИ НАГРАДИТЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ СЪБИРА ОТ СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИНФОРАМЦИЯ ЗА ТРИ ИМЕНА, АДРЕС,ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, ЕГН (ЗА НАГРАДИ НА СТОЙНОСТ НАД 100 ЛВ.); ЗА СПЕЧЛЕВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ КАМЕНИЦА ХАЛБА 500 МЛ. И/ИЛИ КАМЕНИЦА ОТВАРАЧКА – НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, НО УЧАСТНИКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОМОЛЕН ДА УДОСТОВЕРИ ВЪЗРАСТТА СИ, А ИМЕННО, ЧЕ Е НАД 18 ГОДИНИ.

 

 

ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ИИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО С И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.

 

 

16.6 ОТДЕЛНО И АКО Е ПРИЛОЖИМО, ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА:

 

 

 

 

ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРА, НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА; ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА, И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОМОЦИЯТА, ЗА КОЕТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. ВСЯКО СПЕЧЕЛИЛО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ УЧАСТИЕТО СИ В ТАКИВА СНИМКИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНО УСТНО НА МЯСТОТО НА ЗАСНЕМАНЕТО ИМ ИЛИ СРЕЩУ ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ, ПОДАДЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА. КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЛИЦА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ ПО ИМЕЙЛ (ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ИМЕЙЛ), КАТО ИМ НАПОМНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА ПРАВО БЪДЕ УПРАЖНЕНО СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ ГИ ПРЕМАХНЕ В СРОК ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПЕЧЕЛИЛОТО ЛИЦЕ, ПРЕДИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, СЪОТВЕТНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ОРГАНИЗАЦИОННО НУЖЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.

 

 

16.7 ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПРОМОЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ, ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ, СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ).

 

 

16.8 УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК.

 

 

16.9 ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИЕ СИ ДАННИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, УЧАСТИЕТО НА ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА И СЪЩИЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НАГРАДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПАЗИ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОВИЯ МУ ИНТЕРЕС ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ.

 

 

ЧАСТ 17. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

 

17.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата суитшърт на националния отбор по футбол, която се предоставят в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представляват облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

 

 

17.2. Организаторът не носи отговорност относно действия, които участник, спечелил награда суитшърт, е задължен да предприеме с оглед на действащото законодателство, в т.ч. деклариране на доход и други (ако е приложимо).