Съобщение за защита на личните данни от Молсън Корс
Този сайт използва бисквитки и други проследяващи технологии, необходими за да се поддържа функционалността на сайта, да се анализира използването на сайтовете ни от Ваша страна, да се предоставят реклами и персонализирано съдържание с оглед нашата маркетингова политика, както и за да се предоставя съдържание на трети страни, с които имаме отношения. Моля, прегледайте нашата Политика за защита на личните данни за повече информация относно политиката ни за бисквитките. Приемете всички Бисквитки или Настройки за бисквитки.
Посети сайта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕГИОНАЛНА АКТИВАЦИЯ

“Твоята игра е друга. Подкрепи бъдещето на футболните отбори в Пловдив“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА АКТИВАЦИЯТА

 

Активацията “Твоята игра е друга. Подкрепи бъдещето на футболните в Пловдив“ наричана по-нататък Активацията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Активацията, наречени Официални правила

 

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Активацията на сайта www.kamenitza.bg/plovdiv, както и на официалната страница във Фейсбук  facebook/Kamenitza за целия период на активността. 

 

2.3. Организаторът на Активацията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Активацията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Активацията  www.kamenitza.bg/plovdiv и на страницата във Фейсбук facebook/Kamenitza.

 

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Активацията.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

 

Активацията се организира и провежда само на територията на град Пловдив и региона. В Активацията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 

4.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Активацията.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

 

5.1. Активацията стартира на 15 март 2021г. и продължава до 31 май 2021г. включително.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

 

6.1. Участвайте капачките от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

 

- Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0.5 л – нов и стар дизайн.

 

 

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

 

7.1. За да участвате в Активацията купете Участваща опаковка

 

  • Отворете я и запазете капачката 
  • Занесете капачката в удобен за вас център за предаване в гр. Пловдив. Списък с центровете за предаване можете да намерите на www.Kamenitza.bg/Plovdiv 
  • Поставете капачката в урната, в отвора под логото на любимия си пловдивски футболен клуб 
  • В края на активацията, в срок до 15.06.2021, „Каменица АД“ ще събере капачките от центровете за предаване. 
  • За всяка събрана капачка в урната, в отвора за съответния футболен клуб, Каменица ще дари 0,20 лв. за бъдещето на съответния клуб. 
  • Каменица поема ангажимент да изчисли принадлежността на дадена капачка към съответния клуб на база на това в кой отвор е поставена дадена капачка към момента на събиране на капачките от съответния обект. Каменица не нос отговорност за действия на трети лица, в т.ч. разбъркване от трети лица на поставените в урните капачки. 
  • Футболните клубове поемат ангажимент за оползотворяването на натрупаните суми за развитието на отборите. Разходите ще бъдат доказвани чрез платежни документи.

 

ЧАСТ 8. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ КАПАЧКИ

 

8.1. В урните за събиране може да се поставят единствено капачки от Каменица 0,5 л. стъклена бутилка. Всякакви други капачки не участват в активацията и няма да бъдат зачетени.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

 

9.1. Организаторът на Активацията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни или други спорове относно собственост на капачки, съответно относимост на дадена капачка към съответния клуб.

 

9.2. Всички предадени капачки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

 

9.3. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Активацията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки

 

9.4.Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Активацията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, невъзможност, предизвикана от трети лица.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ НА КАПАЧКИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

 

10.1. Капачките нямат паричен еквивалент извън механизма на активацията съгласно настоящите правила.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

 

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случаите на прекратяване на Активацията, Организаторът не дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Активацията продукт.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

 

12.1. Спорове между Организатора на Активацията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

Консумирайте Kamenitza с удоволствие и мярка.