Open menu social Close menu social Open menu responsive Close menu responsive

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

“Празнуваме 135 г. Раздаваме над 135 000 награди“!

(изменения във връзка с удължаване срока на промоцията до 15 август 2016 г.)
 

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията "Празнуваме 135 г. Раздаваме над 135 000 награди", наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен” 65, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта kamenitza.bg както и на официалната страница във Фейсбук facebook /Kamenitza за целия период на Промоцията.

2.3. На телефонен номер 02/9030400 „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора, който обслужва обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация. Линията е активна в работни дни от 09:00 до 24:00 часа, от 15 май 2016 до 31 август 2016.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.kamenitza.bg

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1 Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по смисъла на т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Ню Момент НАК” ЕООД, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 15 май 2016 и продължава до 15 август 2016 включително. След 15 август 2016 г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

5.2. За наградата „Юбилеен кен № 8“ 15 август 2016 е крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си срещу представяне на печеливша капачка в магазините, отбелязани със специален стикер на Промоцията. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на магазина. Списък с магазините можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg

5.3. За наградите “Футболна топка" и „Халба футболна серия“ 24:00 ч. 15 август 2016 е крайният срок, в който участникът в Промоцията следва да се обади на тел. 02/9030400, за да се регистрира като спечелил и да бъде организирано предоставянето на наградата.

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. Участвайте с капачки от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

  • Kamenitza в стъклена бутилка от 0,5 л., с промоционален етикет;
  • Kamenitza в пластмасова бутилка от 1,0 л., с промоционален етикет;
  • Kamenitza в пластмасова бутилка от 2,0 л., с промоционален етикет;

Участващите опаковки са обозначени с промоционален червен етикет със заглавието на Промоцията “Празнуваме 135 г. Раздаваме над 135 000 награди“.

В Промоцията не участва кен Kamenitza и бутилка Kamenitza 0,33 л.

Под капачката на бутилката на Участващите опаковки може да намерите един от следните символи:

Ако под капачката на Участваща опаковка липсва символ, участникът не печели награда.

Част 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

  Награда Брой награди Описание на наградата
1 Юбилеен кен № 8 Kamenitza 100 000 1 (един) от серия 4 юбилейни кена № 8 Kamenitza 0,5 л. посветена на 135 г. Kamenitza и 50 г. Христо Стоичков
2 Халба футболна серия 35 000 1 ( една) от 6 бирени халби от специална футболна серия халби със специални дизайни, посветени на интересни факти от българската футболна история
3 Футболна топка 5 135 Винтидж футболна топка с брандинг Kamenitza

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

8.1 За участие в Промоцията купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката:

  • a) Ако откриете символ „Кен бира“ печелите един ЮБИЛЕЕН КЕН № 8 KAMENITZA, който можете да получите в един от магазините, отбелязани със специален стикер на Промоцията. Наградите могат да бъдат получени в срок до 15 август 2016 в рамките на работното време на магазина, срещу представяне на печеливша капачка. Списък с магазините можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400.
  • b) Ако откриете символ „Халба“, или символ „Топка“, печелите една ХАЛБА ФУТБОЛНА СЕРИЯ, съответно една ФУТБОЛНА ТОПКА. Наградата можете да получите след като в срок до 15 август 2016 се обадите на тел. 02/9030400, за да се регистрирате като спечелил и да бъде организирано предоставянето на наградата. Наградите ще бъдат предоставяни по куриер, срещу предоставяне на печеливша капачка.
  • c) В случай че под капачката липсва символ, участникът не печели награда.

8.2 Участниците трябва да запазят като доказателство капачките с печеливши символи. На съхраняваните капачки трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде капачката, с чийто символ е спечелил.

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не предаде капачките на куриера, съответно в магазина (за наградата кен бира), той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност. Наградата се получава лично или от надлежно упълномощено за това лице.

9.2. Ако спeчелите ЮБИЛЕЕН КЕН №8, можете да получите наградата си в един от магазините, отбелязани със специален стикер на Промоцията. Списък с магазините можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 02/9030400.

9.3. Участниците спечелили ХАЛБА – ФУТБОЛНА СЕРИЯ или ФУТБОЛНА ТОПКА ще получат наградата по куриер, за сметка на Организатора. Наградата се изпраща по куриер на пощенския адрес, посочен от участника при регистрацията по реда на част 8 тук по-горе. Доставките ще бъдат направени в работни дни, от 09:00 до 17:00 часа.

9.4. Ако участникът не е посочил пощенски адрес, или е посочил неточен или некоректен пощенски адрес, или не бъде открит на адреса, куриерът се свързва с него еднократно на посочения от участника телефон за уговаряне получаването на наградата и оставя (залепва) съобщение в съответната пощенска кутия или на видно място на адреса (включително на входа на жилищната или офис сградата, където същият се намира, когато не е възможен достъп до адреса или пощенската кутия). Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи, ако участникът не е предоставил телефон за контакт, или ако не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, както и в случаите когато е бил надлежно уведомен за посещението на куриера чрез оставяне (залепване) на съобщение, но не е потърсил своята награда.

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ

10.1. Капачките на Участващата опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

ЧАСТ 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1 Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки.

12.2 Споровете, свързани с правото на собственост върху капачки не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3 Всички заявени капачки подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4 Организаторът не отговаря за качеството на наградите, с изключение на наградата Юбилеен кен Kamenitza.

12.5 Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.6 Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на магазина, куриера, извършващ доставката им, или адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, получателят не е бил открит на адреса или телефона, както е уговорено в част 9 по-горе.

12.7 Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно (магазини и заведения), предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата Юбилеен кен.

12.8 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията, регистрация или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.9 Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

12.10 Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Промоцията ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

Част. 14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1 Организаторът на Промоцията или определените от него лица или дружества ще събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка с Промоцията и в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. С регистрирането си за участие в Промоцията ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията. След приключване на Промоцията и свързаните с нея дейности базата данни за всички участници ще бъде изтрита.

ЧАСТ 15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

15.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.

ЧАСТ 16. СПОРОВЕ

16.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 17. ПУБЛИЧНОСТ

17.1 С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.

17.2 Участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията и в период от 6 месеца след края й, освен ако участникът изрично е заявил обратното.