ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯ

 “С Каменица уловът винаги си струва“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания „С Каменица уловът винаги си струва“ /по-нататък Кампанията/ е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Кампанията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Кампанията на сайт www.kamenitza.bg за целия период на Кампанията.

2.3. На телефонен номер 0888 422894, наречен „Телефонът на Кампанията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Кампанията всички заинтересувани могат да получават информация за Кампанията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, включително на официални празнични или почивни дни.

2.4. Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Кампанията www.kamenitza.bg.

2.5. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯTA

3.1. Кампанията се организира и провежда само на територията на Република Българияи само в участващите обекти.

3.2. Участват единствено обектиот вида „традиционна търговия“, обозначени с рекламен материал.

3.3. Обекти, които не са обозначени с рекламен материал – НЕ УЧАСТВАТ в Кампанията.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Кампанията.

4.2. В Кампанията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция Публисис АД както и членовете на семействата им.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Продължителността на Кампанията е от 01.06.2022 г. до 31.07.2022 г. или до изчерпване на наградите в участващите обекти.

Продължителността на Кампанията е обявена и на рекламните материали в съответните участващи обекти.

5.2. Срокът, в който участник в Кампанията може да потърси спечелените си награди, е съгласно срока по Част 8 по-долу.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

6.1. За участие в Кампанията е необходима покупка на стоки от участващите обекти по чл.3 по-горе с марка Каменица светло, а именно:

6.1.3. За обектите по т.3.2. (обекти от вида „традиционна търговия“, обозначени с рекламен материал) - разфасовки бира с марка Каменица светло стъклена бутилка 0.5 л.

6.2. Участващите продукти са съобразени с оглед вида на асортимента, поддържан в различните видове обекти.

6.3. Организаторът не носи отговорност при липса в даден участващ обект на разфасовки от участващите продукти с марка Каменица светло.

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Кампанията, са следните:

- Каменица кен 500 мл - 84 000 бр;

- Каменица хладилна раница - 1000 бр;

- Каменица сгъваема маса с две пейки - 80 броя;

- Каменица парти шатра - 40 броя.

7.2. Вида на наградите, които могат да се спечелят в конкретен участващ обект, са посочени върху рекламните материали в този обект.

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ.

8.1 За да участва в Кампанията, участникът следва да изпълни следните условия:

При закупуване едновременно на два участващи в Кампанията продукта с марка Каменица, посочени в т.6.1.3 по-горе, участникът получава скречкарта в участващия обект. Участникът следва да изтрие скречполето и ако след изтриването му се визуализира символ на някоя от наградите по т.7.1.3. по-горе, това означава, че скречкартата е печеливша и участникът печели наградата, изобразена на нея. При липса на такъв символ – скречкартата не е печеливша.

8.2. Награди от вида Каменица кен 500 мл., които не са били потърсени в съответния участващ обектсъгласно т. 9.1 по-долу – не се предоставят.

8.3. Награди от вида хладилна раница, сгъваема маса с две пейки и парти шатра, които не са потърсени в срок до 15 август 2022 г. – не се предоставят.

 

ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9.1. Наградата Каменица кен 500 мл. се предоставя на спечелилия участник веднага на място в участващия обект, непосредствено след спечелването му със съответната печеливша скречкарта.

9.2. За получаването на хладилна раница, сгъваема маса с два пейки и парти шатра участникът трябва в упоменатия в т. 8.3 срок да се обади на телефона на Кампанията 0888 422894, за да предостави данни за доставка (три имена, адрес и телефон). В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес.

За да може да получи наградата си, участникът трябва да предостави на куриера/представител на организатора печелившата скречкарта, с която е спечелил.

9.3. В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес съгласно реда и сроковете, уговорени по-горе, участникът губи правата си върху наградата.

9.4. Награди се предоставят само на участници, които имат право на участие в Кампанията и само срещу предоставяне на печеливши скречкарти с печеливши символи. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в чл.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

 

ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СКРЕЧКАРТИТЕ

10.1. Скречкарти, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали скречкарти са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

 

ЧАСТ 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СКРЕЧКАРТИ

11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.

 

ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ

12.1. Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на скречкарти.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши скречкарти, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички заявени печеливши скречкарти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице (съответния участващ обект).

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Кампанията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

12.6. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Кампанията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.7. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Кампанията.

 

ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително подправяне на скречкарти, фалшифицирането им и други, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Кампанията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Кампанията продукт.

 

ЧАСТ 15. СПОРОВЕ

15.1 Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ КАМПАНИЯТА. ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В КАМПАНИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО ТОЙ СИ СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА, А ИМЕННО: КУРИЕРСКИТЕ ФИРМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ И ДРУГИ. ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. С УЧАСТИЕТО СИ В КАМПАНИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО).  УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В КАМПАНИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ. ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА:

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТАВКАТА НА НАГРАДИТЕ - СГЪВАЕМА МАСА С ДВЕ ПЕЙКИ И ПАРТИ ШАТРА, КАКТО И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВИЛНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОТЧИТАНЕ НА ТЕЗИ НАГРАДИТЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ СЪБИРА ОТ СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРИ ИМЕНА, АДРЕС,ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР,; ЗА СПЕЧЛЕВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ К КАМЕНИЦА 500 МЛ КЕН И ХЛАДИЛНА РАНИЦА – НЕ Е НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, НО УЧАСТНИКЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОМОЛЕН ДА УДОСТОВЕРИ ВЪЗРАСТТА СИ, А ИМЕННО, ЧЕ Е НАД 18 ГОДИНИ.

ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ИИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО С И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.

ОТДЕЛНО И АКО Е ПРИЛОЖИМО, ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА: ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРА, НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА; ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА, И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА, ЗА КОЕТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. ВСЯКО СПЕЧЕЛИЛО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ УЧАСТИЕТО СИ В ТАКИВА СНИМКИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНО УСТНО НА МЯСТОТО НА ЗАСНЕМАНЕТО ИМ ИЛИ СРЕЩУ ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ, ПОДАДЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА. КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЛИЦА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ ПО ИМЕЙЛ (ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ИМЕЙЛ), КАТО ИМ НАПОМНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА ПРАВО БЪДЕ УПРАЖНЕНО СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ ГИ ПРЕМАХНЕ В СРОК ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПЕЧЕЛИЛОТО ЛИЦЕ, ПРЕДИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, СЪОТВЕТНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ОРГАНИЗАЦИОННО НУЖЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ. ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА КАМПАНИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ, ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ, СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ). УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК. ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИЕ СИ ДАННИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, УЧАСТИЕТО НА ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА И СЪЩИЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НАГРАДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПАЗИ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОВИЯ МУ ИНТЕРЕС ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ.

 

ЧАСТ 17. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

17.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава (ако е приложимо).

17.2. Организаторът не носи отговорност относно действия, които участник е задължен да предприеме с оглед на действащото законодателство, в т.ч. деклариране на доход и други (ако е приложимо).