Съобщение за защита на личните данни от Молсън Корс
Този сайт използва бисквитки и други проследяващи технологии, необходими за да се поддържа функционалността на сайта, да се анализира използването на сайтовете ни от Ваша страна, да се предоставят реклами и персонализирано съдържание с оглед нашата маркетингова политика, както и за да се предоставя съдържание на трети страни, с които имаме отношения. Моля, прегледайте нашата Политика за защита на личните данни за повече информация относно политиката ни за бисквитките. Приемете всички Бисквитки или Настройки за бисквитки.
Посети сайта

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА КОНСУМАТОРСКА ПРОМОЦИЯ

“ОТКРИЙ СЕЗОНА С НАГРАДИ“


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА


Промоцията “Открий сезона с награди“, наричана по-нататък Промоцията, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес по регистрация: гр. Пловдив, бул. „Източен“ № 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък Организатор.ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА


2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.kamenitza.bg, както и на официалната страница във Фейсбук facebook/Kamenitza за целия период на Промоцията.

2.3. На телефонен номер 0888423118, наречен „Телефонът на промоцията” на цена според тарифите на оператора и тарифния план на обаждащия се, по време на Промоцията всички заинтересувани могат да получават информация за Промоцията. Линията е активна с работно време всеки ден от 09:00 до 20:00 часа, включително на официални празнични или почивни дни, от 1 февруари 2020 до 31 май 2020.

2.4. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията www.kamenitza.bg

2.5. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯTA


Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само Участващи опаковки по т.6.1 тук по-долу, закупени на територията на Република България.ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията.

4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, рекламна агенция „Mate advertising” ЕООД, както и членовете на семействата им.ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА


5.1. Промоцията стартира на 01 февруари 2020г. и продължава до 31 май 2020г. включително. След 31 май 2020г. Промоцията се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи опаковки.

5.2. Крайният срок, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си Каменица 1881 светло кен 0,5л. срещу предоставяне на печеливш символ в търговските обекти, е 31 май 2020г. Наградите могат да бъдат получени в рамките на работното време на обекта. Списък с участващите обекти, от които можете да получите наградата си, можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg

5.3. Срокът, в който участник в Промоцията може да потърси наградата си Мобилен телефон Samsung Galaxy A30s Black, е 31 март 2020г. включително, съгласно правилата по-долу. Наградата се получава в срок до най-късно 60 работни дни, след като участникът е предоставил данните си за доставка на наградата.ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ


6.1. Участвайте със символи от следните продукти, наричани Участващи опаковки:

- Каменица 1881 Светло стъклена бутилка 0.5 л., с промоционален дизайн;

- Каменица 1881 Светло кен 0.5 л., с промоционален дизайн;

- Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 1 л., с промоционален дизайн;

- Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2 л., с промоционален дизайн;

- Каменица 1881 Светло пластмасова бутилка 2,2 л., с промоционален дизайн;

Участващите опаковки са обозначени с червен промоционален етикет с името на Промоцията “ Открий сезона с награди “.ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ


Награда Брой награди Описание на наградата
1 Каменица Светло кен 0,5 л. 1 662 622 1 (един) Каменица Светло кен 0,5 л.
2 Мобилен телефон 300 1 (един) Мобилен телефон Samsung Galaxy A30s Black
Общо 1 662 922


ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА


8.1 За да участвате в Промоцията купете Участваща опаковка, отворете я и погледнете под капачката на бутилката/ езичето на кена

  • Ако откриете символ „Кен“, печелите Каменица Светло кен 0,5л:

  • (изм. в сила от 10.02.2020 г.) Ако откриете символ „Е ТОВА Е “, съберете 10 символа и се регистрирайте на www.kamenitza.bg, за да участвате в томбола за 1 от 300 мобилни телефона. Участникът трябва да предостави три имена, е-мейл адрес и телефонен номер при регистрацията си. За всеки нови 10 събрани символа участникът има право да направи нова регистрация за участие в томболите. Участник има право да се регистрира за участие максимум 5 пъти в рамките на един календарен ден (т.е. трябва да е събрал общо 50 капачки със символ „Е ТОВА Е“). В томболите участник участва с всички свои направени до момента регистрации. Участник може да спечели не по-вече от 1 телефон, независимо от броя на регистрациите си. Ако спечели телефон с някоя от регистрациите си, останалите му регистрации се анулират. Всеки ден в томбола се изтеглят 5 спечелили.ЧАСТ 9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ


9.1. Участниците трябва да запазят като доказателство печелившите символи. На капачките/ езичетата трябва ясно да се виждат символите. За да получи наградата, спечелилият участник е длъжен да предаде в Участващ обект/ на куриера капачка/езиче, с чийто символ(и) е спечелил.

9.2. Награда Кен може да бъде получена от определени обекти („Участващи обекти“). Участващите обекти са обозначени с рекламен материал на Промоцията. Наградата може да бъде получена в срок до 31 май 2020г. включително, в рамките на работното време на Участващите обекти. Списък с обектите можете да откриете на сайта на Промоцията www.kamenitza.bg или на тел. 0888423118.

9.3. За да бъде получена наградата Мобилен телефон, участникът трябва да се обади на телефона на Промоцията 0888423118 в срок до 31 март включително, за да предостави данни за доставка (три имена и адрес). В рамките на 60 работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер, на предоставения адрес. Ако участникът не може да бъде открит на посочения от него адрес след две посещения, участникът губи правото да получи наградата.

9.4. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Промоцията и само срещу предоставяне на печелившите символи. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.ЧАСТ 10. ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СИМВОЛИТЕ


10.1. Капачки/ езичета на Участваща опаковка, които са нечетливи, променени, деформирани до степен да не се вижда символът, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

10.2. Решението дали капачките/ езичетата са валидни принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.ЧАСТ 11. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ СИМВОЛИ


11.1 При печатна грешка или друго несъответствие Организаторът и търговците, които продават Участваща опаковка, не носят отговорност.ЧАСТ 12. ОТГОВОРНОСТ


12.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за собственост на капачки/ езичета на кен.

12.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливши символи, не засягат и не опорочават предоставянето на награда от страна на Организатора по реда на настоящите Официални правила.

12.3. Всички заявени печеливши символи подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

12.4. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

12.5. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причина по вина на обекта.

12.6. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Промоцията, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки и/или предоставящи наградата.

12.7. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Промоцията или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

12.8. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.ЧАСТ 13. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ


13.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА


14.1 Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в томболите без да се отговаря на условията за това (създаване на регистрация без да са събрани символи) Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Промоцията или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупен за целите на участие в Промоцията продукт.ЧАСТ 15. СПОРОВЕ


15.1 Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.ЧАСТ 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ


16.1 Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от промоцията/ играта.

16.2 Включвайки се в Промоцията на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Промоцията, а именно: агенция-подизпълнител, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Facebook-страницата на Каменица, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

16.3 С участието си в Промоцията участниците се съгласяват, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Промоцията лични данни за целите както са посочени по-долу. С участието си участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на Каменица, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора, в публична комуникация към медиите, с цел популяризиране на промоцията/ играта, продуктите и маркетинговите активности на Организатора, за което ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи допълнително заплащане, освен ако спечелилият изрично писмено възрази срещу това.

16.4 Участието на потребителите в Промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие.

16.5 Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на Промоцията и комуникация с участниците;
  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Промоцията;
  • изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора (ако е приложимо).
  • Изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ.

16.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Промоцията, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Промоцията.

16.7. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни тук.ЧАСТ 17. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА


17.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградата, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по-висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък.

17.2. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Консумирайте Kamenitza с удоволствие и мярка.