ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

“ЗАРЕДИ С КАМЕНИЦА И ПАЛИ БАРБЕКЮТО“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта “Зареди с Каменица и пали барбекюто”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Каменица” АД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Източен” 69, с ЕИК 825347340, наричана по-нататък “Организатор”
.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите условия, наричани по-долу в текста „Официални правила“.
2.2. Участниците, както и всяко друго лице, могат да задават своите въпроси относно Играта чрез изпращане на съобщение през Интернет страницата www.kamenitza.bg , наричана по-долу „Страницата“.
2.3. Организаторът на Играта си запазва правото едностранно да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените и допълненията  влизат в сила след публикуването им в Страницата.
2.4. С участието си в Играта участниците приемат настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват нейните условия и срокове.


ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта се организира и провежда на територията на Република България в във всички действащи обекти на верига магазини Кауфланд. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.


ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта и изпълнили изискванията съгласно настоящите условия.
4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Каменица” АД, агенция „Публисис” АД и „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, както и членовете на семействата им.


ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се провежда в периода  1.08 –30.09, включително.


ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са следните:

    1)    Бира Каменица кен 1881 – 17 080 бр.
    2)    Сет за BBQ Каменица 1881 – 610 бр.
    3)    Ваучер за барбекю продукти на стойност 50лв. (важи за продукти с бранд „Шеф месар“, бира Каменица бранд, аксесоари и консумативи „country side”)


ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
(1) Всеки клиент, закупил от търговски обект на Кауфланд през периода на Играта минимум 4 бр. бира Каменица продукти без значение в каква комбинация от видове: кен 0.5л., стъклена бутилка 0.33л.. и 0.5л., Каменица 0.0% алкохол, има възможност да участва в Играта. За целта веднага след осъществяването на покупката си участникът трябва да представи на гише „Информация“ в съответния обект на Кауфланд касовата си бележка, удостоверяваща направената покупка. Служител на гише „Информация“ предоставя на участника тесте скреч-карти, от които може да си избере. 

(2) При закупуване на минимум 4бр. Каменица продукти, клиентът има право на 1 скреч-карта. 

(3) За избягване на всякакви съмнения, участникът следва да закупи минимум 4 бр. Каменица продукти с една покупка (с една касова бележка), като една касова бележка с минимум 4 бр. Каменица продукти дава право да се получи само 1 скреч-карта. 

(4) В Играта могат да участват само физически лица, отговарящи на изискванията на част 4 по-горе. Юридически лица, еднолични търговци, сдружения, фондации и други образования, закупили продукти, съответно получили фактура за това, не могат да участват в Играта.

ЧАСТ 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградите се предоставят само на територията на търговския обект на Кауфланд, където е направена съответната покупка. Играта се провежда само на територията на участващите обекти на Кауфланд съобразно срока по-горе.


ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни и не  се заменят за паричната им равностойност. 


ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 
Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с част 2 на настоящите официални правила в случай, че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата както и при възникване на форсмажорни обстоятелства или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на официалните правила от участник, организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на играта  или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация. 


ЧАСТ 12. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
12.1    ОРГАНИЗАТОРЪТ, ДЕЙСТВАЩ КАТО АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО, СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РЕГЛАМЕНТ 2016/679 ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ДА СЪБИРА, СЪХРАНЯВА И ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА, ЕДИНСТВЕНО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ИЛИ ДОКОЛКОТО СЕ НАЛАГА ОТ КАМПАНИЯТА.
12.2    ВКЛЮЧВАЙКИ СЕ ДОБРОВОЛНО В КАМПАНИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВЯТ НА ОРГАНИЗАТОРА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ЛИЧНИ ДАННИ. ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪЗЛАГАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА, С КОИТО ТОЙ СИ СЪТРУДНИЧИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА, КАТО ТЕЗИ ТРЕТИ ЛИЦА СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА СПАЗВАТ СЪОТВЕТНИТЕ СТАНДАРТИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
12.3    С УЧАСТИЕТО СИ В КАМПАНИЯТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА НАЯСНО С ТОВА, ЧЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ И ПОСОЧЕНИТЕ НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ МОГАТ ДА СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО В КАМПАНИЯТА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ, КАКТО И ЗА СОБСТВЕНИ ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЛЕДВА САМОСТОЯТЕЛНО ДА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ (АКО Е ПРИЛОЖИМО). 
12.4    УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В КАМПАНИЯТА Е ИЗЦЯЛО ДОБРОВОЛНО. В СЛУЧАЙ ЧЕ ДАДЕН УЧАСТНИК НЕ ЖЕЛАЕ ОРГАНИЗАТОРЪТ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ МУ ДАННИ, ТОВА ЛИЦЕ НЕ СЛЕДВА ДА СЕ РЕГИСТРИРА ЗА УЧАСТИЕ.
12.5    ОРГАНИЗАТОРЪТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА:

•    УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ;
•    ПРАВИЛНОТО СЧЕТОВОДНО И ДАНУЧНО ОТЧИТАНЕ НА НАГРАДИТЕ;
•    ИЗВЪРВШАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩА ПРОВЕРКА ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА.
ОБРАБОТВАНЕТО НА ТЕЗИ ДАННИ ОТ СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРА ОТНОВО НА ОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, СКЛЮЧЕН ПРИ УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ИИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗДДФЛ – ДАННИ, НЕОБХОДИМИ С ОГЛЕД ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ, СЪОБРАЗНО СЪС И НА ОСНОВАНИЕ ПРЕДВИДЕНОТО В ЗДДФЛ.

ЗА ЦЕЛТА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОДПИШАТ ПРОТОКОЛ, КОЙТО ДА УДОТОВЕРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА.

В ПРОТОКОЛА СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ ПОСОЧИ ТРИТЕ СИ ИМЕНА И ТЕЛЕФОН.

ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ЗА ВРЪЗКА СЪС СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК С ЦЕЛ ПРОВЕРКА ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДАТА, КАКТО И ТОЧНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА ОТ СТРАНА НА СЪОТВЕТНИЯ УЧАСТВАЩ ОБЕКТ В ПРОМОЦИЯТА.


12.6    ОТДЕЛНО И АКО Е ПРИЛОЖИМО, ОРГАНИЗАТОРЪТ МОЖЕ ДА ОБРАБОТВА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА:
•    ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЗОРНИ СТАТИСТИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ДОКЛАДИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА ОРГАНИЗАТОРА, НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТАКИВА ДОКЛАДИ. УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, КОЕТО СЛЕДВА ДА СЕ ПОДАДЕ В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА;
•    ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ПУБЛИКУВАНЕ НА ИМЕНА, СНИМКИ, ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ИМЕНА ИЛИ ОБРАЗИ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ, НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА КАМЕНИЦА, И/ИЛИ В ДРУГИ ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ В АУДИО, ПЕЧАТНИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ОТ ОРГАНИЗАТОРА ИЛИ В ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ КЪМ МЕДИИТЕ, С ЦЕЛ И НА ОСНОВАНИЕ ЛЕГИТИМНИЯ ИНТЕРЕС НА ОРГАНИЗАТОРА ОТ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КАМПАНИЯТА, ПРОДУКТИТЕ И МАРКЕТИНГОВИТЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАТОРА. ТАКИВА СНИМКИ ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСНЕТИ ПРИ ВРЪЧВАНЕТО НА НАГРАДИТЕ ИЛИ ПРИ ДРУГИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕЖДАНИ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА, ЗА КОЕТО СПЕЧЕЛИЛИЯТ УЧАСТНИК ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЛА НА СЪОТВЕТНОТО МЯСТО. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАПЛАЩАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ИЛИ С ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ. ВСЯКО СПЕЧЕЛИЛО ЛИЦЕ ИМА ПРАВО НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ УЧАСТИЕТО СИ В ТАКИВА СНИМКИ, ВИДЕОМАТЕРИАЛИ, ПОДАДЕНО УСТНО НА МЯСТОТО НА ЗАСНЕМАНЕТО ИМ ИЛИ СРЕЩУ ТАКИВА ПУБЛИКАЦИИ, ПОДАДЕНО В ПИСМЕНА ФОРМА ДО ОРГАНИЗАТОРА. КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА МЯРКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ ЛИЦА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕ С ТЯХ ПО ИМЕЙЛ (ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, АКО НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЗКА ПО ИМЕЙЛ), КАТО ИМ НАПОМНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА УПРАЖНЯТ ПРАВОТО СИ НА БЕЗУСЛОВНО ВЪЗРАЖЕНИЕ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ТОВА ПРАВО БЪДЕ УПРАЖНЕНО СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОРГАНИЗАТОРЪТ ЩЕ ГИ ПРЕМАХНЕ В СРОК ОТ 2 РАБОТНИ ДНИ, БЕЗ ТОВА ДА ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СПЕЧЕЛИЛОТО ЛИЦЕ, ПРЕДИ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО, СЪОТВЕТНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА, ОРГАНИЗАЦИОННО НУЖЕН ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.
12.7    ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДОТОЛКОВА, ДОКОЛКОТО ТОВА Е НЕОБХОДИМО СПОРЕД ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА КАМПАНИЯТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ, ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА. СРОКЪТ НА СЪХРАНЕНИЕ НЯМА ДА НАДВИШАВА ОБЩИЯ ДАВНОСТЕН СРОК ПО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (5 ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА), ОСВЕН АКО НЕ СЕ ИЗИСКВА ДРУГО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (ДАННИ ОТНОСНО СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ МОГАТ ДА СЕ СЪХРАНЯТ ЗА СРОК ОТ 10 ГОДИНИ, СЛЕДВАЩ ГОДИНАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАМПАНИЯТА С ОГЛЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ).
12.8    УЧАСТНИЦИТЕ ИМАТ ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОСТЪП ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДО СЪБИРАНИТЕ И ОБРАБОТВАНИ ТЕХНИ ЛИЧНИ ДАННИ, ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ, ПРАВОТО ДА ИСКАТ ТЯХНАТА ПРОМЯНА, ИЗТРИВАНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ, ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ, ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ – КОМИСИЯ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, АДРЕС: БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, № 2. ВСЕКИ УЧАСТНИК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПРИЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАТОРА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ТУК.
12.9    ВСЕКИ УЧАСТНИК ИМА ПРАВО ДА ОТТЕГЛИ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ПРЕДОСТАВЕНОТО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ СИ ДАННИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРЕДИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, УЧАСТИЕТО НА ТОЗИ УЧАСТНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА И СЪЩИЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПОЛУЧАВА НАГРАДИ. В СЛУЧАЙ ЧЕ ОТТЕГЛЯНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАГРАДА, ОРГАНИЗАТОРЪТ ИМА ПРАВО ДА ПАЗИ ЛИЧНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАКОНОВИЯ МУ ИНТЕРЕС ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЧЕТОВОДНА И ДАНЪЧНА ОТЧЕТНОСТ.


ЧАСТ 13. СПОРОВЕ
Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.